Thị xã Ngã Năm ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2021 (tháng 02/2021)
          Nhằm cụ thể hóa và thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, UBND thị xã Ngã Năm xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2021 với mục đích, yêu cầu là tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức; thực hiện việc trao đổi, đối thoại với tổ chức, công dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

         Các nội dung thực hiện CCHC của Kế hoạch tập trung vào 07 nhiệm vụ cụ thể sau: về thể chế; thủ tục hành chính (TTHC); tổ chức bộ máy; công vụ; tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; công tác chỉ đạo điều hành, ngoài ra chú trọng thông tin tuyên truyền về CCHC tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các ngành, các cấp, người dân và doanh nghiệp.

Đối với cải cách thể chế, Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng quy trình, nâng cao tính dự đoán, dự báo của văn bản; nhanh chóng triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân biết, thực hiện đúng pháp luật; thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật mới ban hành; theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

UBND thị xã đẩy mạnh rà soát kiến nghị đơn giản hóa TTHC theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết TTHC, tháo gỡ khó khăn, rào cản trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định pháp luật. Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại nhà thông qua bưu chính; cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức bộ máy của các ban, phòng ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã phù hợp yêu cầu quản lý nhà nước của địa phương; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Về cải cách chế độ công vụ, thị xã tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, tận tụy phục vụ Nhân dân; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xác định cơ cấu cán bộ, công chức, xây dựng vị trí việc làm theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý để làm cơ sở xác định biên chế, tuyển dụng và quy hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức. 

Về cải cách tài chính công thực hiện phân cấp tài chính và ngân sách, kinh phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của từng ban, phòng ngành, cơ quan hành chính cấp thị xã và cấp xã, phường; tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính ở tất cả cơ quan hành chính các cấp; thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch về tài chính công,...

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Cổng Thông tin điện tử của thị xã cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện TTHC mức 3, 4 với các hình thức phù hợp để người dân và doanh nghiệp biết, hiểu và sử dụng. Đồng thời tiếp tục duy trì và hoàn thiện phần mềm một cửa, một cửa liên thông điện tử các xã, phường; nâng cấp các tính năng về tra cứu kết quả giải quyết TTHC qua internet; tiếp tục thực hiện phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC đối với cấp xã.

UBND thị xã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, công tác thông tin tuyên truyền CCHC nhất là đối với chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong giải quyết TTHC; mở rộng các hình thức, nội dung tuyên truyền CCHC phù hợp với nội dung CCHC của thị xã hướng đến và đối tượng tiếp nhận. Ngoài ra, UBND thị xã đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong từng nội dung CCHC, phân công cụ thể cơ quan thực hiện và phối hợp, thời gian, kết quả thực hiện, việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC phải thực chất và đo lường được nhằm hướng đến xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, chính quyền đồng hành cùng Nhân dân./.

Minh Tài (Vp.HĐND và UBND)
 • Lễ công bố Thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 19
 • Hôm nay: 156
 • Trong tuần: 3 282
 • Tất cả: 355633
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
  CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa Chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993 869906 - Fax: 02993 869940 - Email: thixann.huyennn@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thị xã Ngã Năm" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.